Jelen adatkezelési tájékoztató a http://podornovakreka.hu weboldal és a hozzá kapcsolódó aldomainek adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa.

 

Az adatkezelő megnevezése

Pődör-Novák Réka e.v.
Székhely: 1203 Budapest, Topánka u. 14. 8/51.
E-mail cím: info@podornovakreka.hu
Telefonszám: +3670/7797201
Honlap címe: http://podornovakreka.hu
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-117656/2017.

 

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

 

1. Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén

Az adatkezelés célja: a feltett kérdésekre történő válaszadás lehetőségének megteremtése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok és a kapcsolatfelvétel során küldött üzenetek tárolása a személyes adatok törléséig történik. Az adatok törlése az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása után legfeljebb 20 nappal valósul meg.

 

2. Hírlevélre történő feliratkozás esetén

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése az érintettnek.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-117656/2017.

 

3. Termék/szolgáltatás megrendelése esetén

Az adatkezelés célja: az adatok a kapcsolattartáshoz, és a számla kiállításához szükségesek.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, számlázási név, számlázási cím.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást e-mailben lehet kezdeményezni az info@podornovakreka.hu címre írt elektronikus levéllel.

 

Az adatkezelés jogalapja

 1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker  tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A tárhely szolgáltatást a 3 in 1 Hosting Bt. biztosítja.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12.  III/11.
Elérhetőség: admin@megacp.com

A hírlevélküldést a ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja.
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

 

Cookie (sütik) használata

A weboldal bizonyos területein sütiket (cookie) használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a Felhasználó merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik használatának célja a felhasználói élmény növelése, illetve látogatottsági statisztikák gyűjtése.

Felhasználó beállíthatja böngészőjében a sütik letiltását.

Sütik fajtái:

 • Munkamenet sütik: ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldalon történő navigációhoz, illetve bizonyos funkciók megfelelő működéséért felelősek. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.
 • Funkcionális sütik: ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében megjegyzik a Felhasználó korábbi felhasználói döntéseit.
 • Teljesítmény sütik: ezek a sütik javítják a weboldal teljesítményét, és ezáltal jobb felhasználói élményt biztosítanak.
 • Google Analitika: ezek a sütik az oldal látogatottsági statisztikájáért felelnek. A Google Analitika adatokat gyűjt arról, hogy Felhasználó milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá.

 

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett az adatkezelő fentebb megnevezett elérhetőségein tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelések kivételével), visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen, illetve panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

a) Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

 

b) Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

c) Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

e) Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

f) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak

 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

g) Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

h) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu; cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

i) Bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő a személyes adatokat és a szolgáltatás nyújtása közben beszerzett információkat saját informatikai eszközein tárolja és megfelelő biztonsági intézkedéseket (feltörés védelem, vírusvédelem) hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Egyéb rendelkezések

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Letölthető változat: Adatkezelési tájékoztató