1. Bevezetés

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldalak működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (podornovakreka.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 

2. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Pődör-Novák Réka e.v.

A szolgáltató székhelye: 1203 Budapest, Topánka u. 14. 8/51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@podornovakreka.hu

Adószáma: 68190383-1-43

Telefonszáma: +36707797201

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-117656/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11.

 

3. Alapvető rendelkezések

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A jelen Szabályzat 2018. június 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.5. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.6. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.8. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.9. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

 

4. Adatkezelési szabályok

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: http://podornovakreka.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

5.1. A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak és forintban értendők.

5.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

6. Rendelés menete

6.1. A Felhasználó/Megrendelő a megrendelési/jelentkezési űrlap kitöltésével tudja megrendelni a honlapon megjelenített termékeket és szolgáltatásokat. Ezen űrlapon kötelező az alábbi adatok megadása: név, e-mail cím, lakcím.

6.2. A megrendelési űrlap kitöltését követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a megadott e-mail címen.

6.3. A Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a fizetési adatokat: megrendelt termék(ek) ára, postaköltség, fizetendő végösszeg, fizetési határidő, bankszámlaszám.

6.4. A Megrendelőnek a Szolgáltató által küldött e-mailben lévő bankszámlaszámra kell átutalnia a termék és a postaköltség díját.

6.5. A számla a termékkel együtt kerül kiküldésre a Megrendelő által megadott szállítási címre, illetve online termék vásárlása esetén az e-mail címre.

6.6. A Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

 

7. Ügyfél visszalépése

7.1. Az Ügyfél bármelyik termék/szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott termék/szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit.
7.2. Amennyiben az Ügyfél az adott termék/szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.
7.3. Konzultáció lemondása: a személyes vagy Skype-on keresztüli konzultációt a megbeszélt időpont előtti napon 12:00 óráig lehet térítésmentesen lemondani. Későbbi lemondás esetén az Ügyfél köteles a konzultáció díjának teljes összegét 5 munkanapon belül kifizetni.

 

8. Egyéb

8.1. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi és életmódra vonatkozó tanácsokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére.

 

9. Panaszkezelés

9.1. Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon vagy e-mail címen közölheti.

 

Budapest, 2018.11.13.

 

Letölthető változat: Általános Szerződési Feltételek